hall of fame

Date Dimension Relative error Contestant Error norm Submission
2022-10-15400.040Leizhang Wang
Wenwen Xia
Yuntao Wang
Baocang Wang
Geng Wang
Dawu Gu
2646.77Details
2022-07-10500.025Wang Leizhang
Xia Wenwen
Wang Geng
Gu Dawu
Wang Baocang
3187.98Details
2022-07-06550.020Wang Leizhang
Xia Wenwen
Wang Geng
Gu Dawu
Wang Baocang
3285.06Details
2022-06-12900.005Xia Wenwen
Wang Leizhang
Wang Geng
Gu Dawu
Wang Baocang
3689.52Details
2022-06-02450.030L. Ducas
E. Postlethwaite
M. Stevens
W. van Woerden
2754.02Details
2022-05-19600.015L. Ducas
E. Postlethwaite
M. Stevens
W. van Woerden
3291.34Details
2022-04-06400.035Wang Leizhang
Xia Wenwen
Wang Geng
Gu Dawu
Wang Baocang
2324.70Details
2022-02-24450.025L. Ducas
E. Postlethwaite
M. Stevens
W. van Woerden
2296.64Details
2022-02-24700.010L. Ducas
E. Postlethwaite
M. Stevens
W. van Woerden
3420.37Details
2022-02-24850.005L. Ducas
E. Postlethwaite
M. Stevens
W. van Woerden
3072.07Details
2022-02-17800.005Xia Wenwen
Wang Leizhang
Wang Geng
Gu Dawu
Wang Baocang
2540.39Details
2019-11-28500.020Martin Albrecht Leo Ducas Gottfried Herold Elena Kirshanova Eamonn Postlethwaite Marc Stevens2463.96Details
2019-01-18650.010Martin Albrecht
Leo Ducas
Gottfried Herold
Elena Kirshanova
Eamonn Postlethwaite
Marc Stevens
2706.13Details
2018-09-23550.015Martin Albrecht
Leo Ducas
Gottfried Herold
Elena Kirshanova
Eamonn Postlethwaite
Marc Stevens
2480.94Details
2018-09-23750.005Martin Albrecht
Leo Ducas
Gottfried Herold
Elena Kirshanova
Eamonn Postlethwaite
Marc Stevens
2092.68Details
2018-09-23600.010Martin Albrecht
Leo Ducas
Gottfried Herold
Elena Kirshanova
Eamonn Postlethwaite
Marc Stevens
2143.36Details
2018-09-23500.015Martin Albrecht
Leo Ducas
Gottfried Herold
Elena Kirshanova
Eamonn Postlethwaite
Marc Stevens
1865.51Details
2018-09-23400.030Martin Albrecht
Leo Ducas
Gottfried Herold
Elena Kirshanova
Eamonn Postlethwaite
Marc Stevens
1875.49Details
2017-03-29450.020Kenji KASHIWABARA
Tadanori TERUYA
1849.84Details
2017-03-29550.010Kenji KASHIWABARA
Tadanori TERUYA
1637.77Details
2017-02-22400.025Kenji KASHIWABARA
Tadanori TERUYA
1612.26Details
2017-02-13450.015Kenji KASHIWABARA
Tadanori TERUYA
1414.71Details
2016-10-24700.005Yuntao Wang;Yoshinori Aono; Takuya Hayashi; Tsuyoshi Takagi1731.68Details
2016-08-09400.020Rui Xu; Kazuhide Fukushima; Shinsaku Kiyomoto; Tsuyoshi Takagi 1302.90Details
2016-08-02650.005Yuntao Wang; Yoshinori Aono; Takuya Hayashi; Tsuyoshi Takagi1373.69Details
2016-07-28500.010Yuntao Wang; Yoshinori Aono; Takuya Hayashi; Tsuyoshi Takagi1296.82Details
2016-07-01600.005Rui Xu Kazuhide Fukushima Shinsaku Kiyomoto Tsuyoshi Takagi1089.84Details
2016-06-15400.005Rui Xu Kazuhide Fukushima Shinsaku Kiyomoto Tsuyoshi Takagi 327.13Details
2016-06-15550.005Rui Xu Kazuhide Fukushima Shinsaku Kiyomoto Tsuyoshi Takagi835.17Details
2016-06-15500.005Rui Xu Kazuhide Fukushima Shinsaku Kiyomoto Tsuyoshi Takagi 634.66Details
2016-06-15450.005Rui Xu Kazuhide Fukushima Shinsaku Kiyomoto Tsuyoshi Takagi463.09Details
2016-06-13450.010Rui Xu
Kazuhide Fukushima
Shinsaku Kiyomoto
Tsuyoshi Takagi
913.78Details
2016-06-13400.015Rui Xu Kazuhide Fukushima Shinsaku Kiyomoto Tsuyoshi Takagi 947.22Details
2016-06-13400.010Rui Xu
Kazuhide Fukushima
Shinsaku Kiyomoto
Tsuyoshi Takagi
627.45Details